• All products are added to your cart.

Terms and Conditions

English version can be asked by sending a email to our company, [email protected]

ALGEMENE VOORWAARDEN Laimböck

 

 

Definities

 

 1. Laimböck : Laimböck BV , gevestigd te Deurne onder KvK nr. 71331824.
 2. Klant: degene met wie Laimböck een overeenkomst is
 3. Partijen: Laimböck en klant
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Laimböck .
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Laimböck hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 1. Alle prijzen op die Laimböck hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn

gemaakt, kan Laimböck te allen tijde wijzigen.

 1. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Laimböck niet kon voorzien ten tijde van

het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 1. De Laimböck dealer heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke

 

 

Monsters/modellen

 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

 

Betalingen en betalingstermijn

 

Producten worden afgerekend zoals onderling overeengekomen.

 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Laimböck gerechtigd een rente van 1% per maand in

rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Laimböck .
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

 

 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Laimböck betalingsverplichting heeft voldaan.

 

zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van Laimböck op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Laimböck , dan is hij nog steeds

verplicht de afgesproken prijs aan Laimböck te betalen.

 

 

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Laimböck gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de

onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 1. Laimböck roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
 2. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Laimböck , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 3. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de

 

 

 

 

 

Retentierecht

 

 1. Laimböck kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat

 

de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Laimböck voldoende zekerheid heeft gesteld.

 

heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten

 

 1. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Laimböck .

 

 

 

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Laimböck blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

 

betalingsverplichtingen ten aanzien van Laimböck

 

op grond van wat voor met Laimböck

 

gesloten overeenkomst

 

dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 1. Tot die tijd kan Laimböck zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
 2. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 3. Indien Laimböck een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft

Laimböck het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 

 1. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Laimböck verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is

 

het recht om zijn

 

 1. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan

Laimböck kan tegenwerpen.

 

 

Levertijd

 

 1. De door Laimböck opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op

ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Laimböck .
 2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om

de overeenkomst te ontbinden, tenzij Laimböck niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan

leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

 

Transportkosten

 

Voor orders onder de € 250,00 rekent Laimböck € 10,00 extra voor verzend & Administratiekosten

Voor orders boven de € 250,00 neemt Laimböck deze kosten voor zijn rekening

 

 

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan

Laimböck niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 1. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Laimböck , bij gebreke waarvan Laimböck niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele

 

 

Bewaring

 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

 

Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

 

Ruilen

 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes

het product is nog niet gebruikt

 

 1. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de

 

klant aangepaste artikelen en

 

 

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Laimböck

 

kunnen niet worden geruild.

 

 

 

 

tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Laimböck

 

geleverde producten en/of diensten.

 

 

Klachten

 

 

 1. De klant dient een door Laimböck eventuele tekortkomingen.

 

geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op

 

 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant Laimböck daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand

na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 

 1. Consumenten dienen Laimböck hoogte te

 

uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de

 

 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Laimböck hierop adequaat te reageren.
 2. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen

 

in staat is

 

 1. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Laimböck gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn

Ingebrekestelling

 

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Laimböck .
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Laimböck

 

ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Laimböck een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de

volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Laimböck verschuldigd zijn.

 

 

Aansprakelijkheid Laimböck

 

 1. Laimböck is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Indien Laimböck aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit

uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 1. Laimböck is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of

schade aan derden.

 1. Indien Laimböck aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Laimböck vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis

waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Laimböck toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 1. Is de nakoming van de verplichtingen door Laimböck niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas

plaatsvinden nadat Laimböck in verzuim is.

 1. Laimböck heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Laimböck kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Laimböck in de

nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Laimböck kan worden toegerekend in een van de

wil van Laimböck onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van

Laimböck kan worden verlangd.

 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

 

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Laimböck 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Laimböck er weer aan kan voldoen.

 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
 2. Laimböck is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van

de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Laimböck is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Laimböck zoveel mogelijk vooraf met de klant
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Laimböck .
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat Laimböck bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Laimböck is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief

bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 30 juli 2019.